user warning: Duplicate entry '1005131' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO counter (counter_ip, counter_date, counter_page) VALUES ('192.168.99.254', '2014-09-20 00:50', 'node,2') in D:\WWW\pineapple-eyes\public_html\alo\modules\counter\counter.module on line 121.

โรคมะเร็งคืออะไร

                                                                    
“มะเร็ง” คืออะไร 

   
         ร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยเซลล์ตัวเล็กๆ จำนวนมากมายมหาศาลเซลล์เหล่านี้มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูจึงจะเห็น ชนิดของเซลล์ก็มีมากมายหลายอย่างด้วยกัน เช่น เซลล์ผิวหนัง เซลล์เต้านม เซลล์รังไข่ เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว แต่ละเซลล์จะมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งตายไป และมีเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงมาทดแทนเป็นวัฏจักรหมุนเวียนกันไป 

 
         คำว่ามะเร็งหรือ CANCER เป็นคำใช้อธิบายหรือมีความหมายถึง กลุ่มของโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดที่อวัยวะใดก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะอวัยวะนั้นๆ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม เป็นต้น มะเร็งไม่ว่าจะเป็นของอวัยวะใดหรือเกิดขึ้นที่ส่วนไหนของร่างกาย ก็คงเป็นโรคที่เกี่ยวกับเซลล์ของร่างกายนั่นเอง สำหรับในคนที่มีเซลล์ผิดปกติอยู่ในร่างกายหรือที่เรียกว่า เนื้องอกนั้น เซลล์ของอวัยวะนั้นๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากเดิมทำให้การทำหน้าที่ของเซลล์นั้นไม่เหมือนเดิม แม้นว่าจะอยู่ตรงอวัยวะเดิมก็ตามจำนวนเซลล์ที่สร้างขึ้นใหม่ก็มีจำนวนมากกว่าปกติมากมาย จนในที่สุดเซลล์ที่ผิดปกติและมีจำนวนมากมายนี้ ก็จะทำลายเซลล์ปกติของร่างกายในบริเวณนั้น ตลอดจนเนื้อเยื่อโดยรอบด้วย
     เซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้เรียกว่า "เนื้องอก" หรือ "TUMOR" ซึ่งยังสามารถแบ่งออกไปได้เป็น 2 ชนิด ใหญ่ๆ คือ
          1. เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง ซึ่งไม่ใช่มะเร็ง เซลล์ของเนื้องอกเหล่านี้สามารถเบียดเซลล์ปกติของร่างกายได้ในบริเวณนั้นๆแต่ไม่สามารถจะแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้    
2. เนื้องอกชนิดร้ายแรงหรือมะเร็ง เซลล์มะเร็งเหล่านี้สามารถที่จะแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้โดยทางกระแสเลือดหรือระบบน้ำเหลือง ถ้าเราตรวจพบว่าในอวัยวะส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากอวัยวะที่เป็นมะเร็งเริ่มต้นแล้วยังมีเซลล์มะเร็งชนิดเดียวกันอยู่ที่นั่นด้วย เราเรียกผู้ป่วยรายนั้นว่า "มีมะเร็งอยู่ในขั้นที่มีการแพร่กระจายแล้ว"         

         
 

        สำหรับความหมายของ 'มะเร็ง' มีการให้ความหมายที่คล้ายคลึงกันจำนวนมาก ในที่นี้ ขอนำเสนอใน 2 ความหมาย ดังนี้
         1. มะเร็ง หมายถึง โรคชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะของการแบ่งเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเซลล์เหล่านี้ มีความสามารถที่จะลุกลามเข้าไปในเนื้อเยื่ออื่นๆ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเช่น เจริญเติบโตโดยตรงเข้าไปในเนื้อเยื่อข้างเคียง (Invasion) หรือการอพยพเคลื่อนย้ายเซลล์ไปยังตำแหน่งที่ไกลๆ (Metastasis) การเจริญเติบโตแบบไม่เป็นระเบียบของเซลล์นี้ อาจมีสาเหตุที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือเป็นกรรมพันธุ์ โดยการกลายพันธุ์ของ DNA ภายในเซลล์ มีการทำลายข้อมูลของยีน ซึ่งเป็นตัวกำหนดหน้าที่ของเซลล์ การเคลื่อนย้าย และการควบคุมความปกติของการแบ่งตัวของเซลล์
                                                                       

 

 
 

      
          2. โดยปกติ อวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกาย จะประกอบด้วยส่วนที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียกว่า 'เซลล์' เซลล์ที่อยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาจจะมีลักษณะและหน้าที่การทำงานแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่การสร้างหรือผลิตตัวเองขึ้นมาใหม่ จะเป็นในแบบเดียวกัน เซลล์จะเริ่มแก่และตายไปในที่สุด และเซลล์ตัวใหม่ ก็จะเริ่มผลิตขึ้นมาแทนที่ โดยปกติ การแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์ จะมีการควบคุมและเป็นไปตามลำดับขั้นตอน แต่ถ้ากรรมวิธีนี้ไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เซลล์ก็จะทำการแบ่งตัวต่อไปตามลำดับจนพัฒนาขึ้นมาเป็นก้อนที่เรียกว่า Tumor ก้อนนี้ อาจเป็นก้อนที่ไม่อันตราย (Benign Tumor) หรืออาจเป็นก้อนเนื้อร้าย (Malignant Tumor) ก็ได้ และมะเร็ง ก็คือชื่อของก้อนเนื้อร้ายนี้เอง การเรียกชื่อของมะเร็ง ให้เรียกชื่อจากจุดที่เริ่มต้นเป็น เช่น เริ่มเป็นที่มะเร็งเต้านม แล้วแพร่กระจายไปที่ตับ แต่จะยังคงเรียกว่า มะเร็งเต้านมอยู่ ไม่ใช่มะเร็งตับ