เห็ดระงาก เห็ดระโงกหิน

ชื่อพื้นเมือง  เห็ดระงาก เห็นระโงกหิน
ชื่อสามัญ  เห็ดหมวกมรณะ
ชื่อวิทยาศาสตร์  Amanita phalloides
ชื่อวงศ์   AMANITACEAE
ลักษณะทางกายภาพ 
          พบในบริเวณที่ค่อนข้างชื้น อุณหภูมิ 30ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92% pH 6 ความเข้มแสง 410 Lux หลังฝนตก 2-3 วันแล้วมีแดดจัด อากาศร้อน
อบอ้าว ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ลักษณะการเกิด
          เกิดดอกเดี่ยว อยู่รวมกันเป็นกลุ่มบนพื้นดินในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
ลักษณะสัณฐานวิทยา
          หมวกเห็ด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร มีสีน้ำตาลอ่อนปนเขียวมะกอก มีลักษณะสดอ่อนนุ่ม บริเวณขอบดอกเห็ดจะมีสีจางกว่า ส่วนใต้ดอกเห็ดมีลักษณะไม่ติดกับก้าน ก้านดอกมีรูปทรงกระบอกมีขนาด 1 เซนติเมตร ส่วนโคนก้านดอกใหญ่กว่าฐานก้านดอกมีรัศมีเป็นรอยขีดบนส่วนแผงวงแหวนและปลอกหุ้มโคนก้านสีขาว ส่วนมากจะฝังในดินหลุดออกงาย ในขณะสดดอกเห็ดจะมีสีขาวและส่วนล่างใต้ผนังดอกเห็ดมีสีเหลืองปนสีเขียวมะกอก
ลักษณะสปอร์  
           สีใส รูปไข่ถึงค่อนข้างกลม ผิวเรียบ
ลักษณะทั่วไป 
     
   รับประทานได้
งานวิจัย 
          เกษม  สร้อย (2537 : 119) 
          Pegler, D. and B. Spooner (1992 : 34)