เห็ดขอนขาว

ชื่อพื้นเมือง เห็ดขอนขาว
ชื่อสามัญ เห็ดขอนขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lentinus squarrosulas Mont.
ชื่อวงศ์  POLYPORACEAE

ลักษณะทางกายภาพ 
          พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 31ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92% pH 7 ความเข้มแสง 205 Lux หลังฝนตก 2-3 วัน อากาศร้อนอบอ้าวลักษณะท้องฟ้าลายคล้ายดอกเห็ดพบตลอดฤดูฝน
ลักษณะการเกิด
           เป็นเห็ดสีขาวและมีกรวยตื้นคล้ายแตรเกิดดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มโคน
ติดกัน บนขอนไม้พลวง เหียง ในป่าเต็งรัง
ลักษณะสัณฐานวิทยา 
           หมวกเก็ด รูปกรวยตื้น สีขาว ขอบงอลงเล็กน้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร เมื่อเป็นเห็ดอ่อน ผิวมีเกล็ดสี่เหลี่ยมเล็กๆ สีน้ำตาลหม่น หรือสีเทา เรียงกระจายจากกลางหมวกออกไปยังขอบ เนื้อบางและเหนียวเล็กน้อย ครีบสีตาวแคบเรียงชิดกันยาวขนานกับกรวยลงไปยึดติดกับก้าน ก้านรูปทรงกระบอก สีขาวยาว 2-6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร โคนก้านเรียวบนก้านมีเกล็ดเช่นเดียวกับหมวก เนื้อสีขาวแน่นและเหนียว
ลักษณะสปอร์ 
          รูปทรงกระบอก สีขาวนวล ผิวเรียบ ผนังบาง
ลักษณะทั่วไป  
          รับประทานได้
งานวิจัย  
         ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 33)
         ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (2544 : 199)