ตัวอย่างลายผ้า

ตัวอย่างลายผ้า

           รูป: ลายแม่กุลแจ
 

            รูป: ลายขอในวัง              รูป: ลายนากขอ

             รูป: ลายนกยุงคู่

 


            รูป: ลายหมากจับ
 

              รูป: ลายหมี่ขิด


           รูป: ลายดอกแก้ว

              รูป: ลายกระดูก

 


             รูป: ลายไก่ตาน้อย
 

         รูป: ลายกระจับเครือ

               ที่มา : http://dbsp.snru.ac.th : 10 กุมภาพันธ์ 2552