การเตรียมออกแบบลวดลาย

การเตรียมออกแบบลวดลาย 

การเตรียมออกแบบลวดลาย 
อุปกรณ์การออกแบบลายผ้า
      การออกแบบลวดลายวัสดุอุปกรณ์ที่นักออกแบบจะต้องจัดเตรียมเพื่อความสะดวกในการออกแบบมี ดังนี้
1. ดินสอดำ ควรเป็นดินสอเกรด 2B เป็นดินสอไส้แข็ง เหมาะสำหรับการร่างภาพ
2. ไม้บรรทัดใช้สำหรับการตีเส้น
3. ยางลบ ควรเป็นยางลบเนื้ออ่อน
4. กระดาษสำหรับร่างแบบ เช่น กระดาษ A4
5. กระดาษกราฟสำหรับการออกแบบลาย
6. สีเมจิกสำหรับการลงเส้นสีของลาย เพื่อความชัดเจนของลาย
7. มีดหรือคัดเตอร์ สำหรับเหลาดินสอให้มีความคมของเส้น

การศึกษารูปจากแม่แบบ

การศึกษารูปจากแม่แบบ ดังนี้
      - ลักษณะของรูปร่าง หมายถึง เส้นรอบนอกของวัตถุต่างๆ ว่าที่ปรากฏมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร เช่น รูปร่างกลม วงรี สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปร่างอิสระ
     - ลักษณะของเส้นรอบนอกของแม่แบบ หมายถึง ส้นที่เป็นเส้นรอบนอกของวัตถุ หรือรูปร่างของแม่แบบ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นทแยง เส้นประ
     -  ลักษณะของพื้นผิว หมายถึง พื้นผิวของวัตถุ ซึ่งปรากฏในแนวราบเรียบของแม่แบบ เช่น ผิวเรียบ ผิวหยาบ ขรุขระ เมื่อสัมผัสจะปรากฏเป็นลวดลายในตัวแบบ

การศึกษาขั้นตอนการร่างภาพ หรือ สเกตซ์ภาพ

การศึกษาขั้นตอนการร่างภาพ หรือ สเกตซ์ภาพ ดังนี้
      - การร่างภาพจากรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปภาพปลา โดยการร่างภาพที่ได้จากรูปสามเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยม วงกลม นำมาประกอบกัน ดังภาพ
      - การร่างภาพจากเส้นต่างๆ เมื่อนำมาประกอบกันแล้วก่อให้เกิดเป็นรูปภาพต่างๆ เช่น

        ที่มา : อนุรัตน์ สายทอง, ประสิทธิ์ คะเลรัมย์, ประภาภรณ์ กล้าประเสริฐ, กัลยา เกษียรสินธุ์, อำนาจ สุนาพรม, อติชาติ เต็งวัฒนโชติ 2547 : 57

 เส้นตรง เมื่อนำเส้นตรงมาประกอบกัน จะก่อให้เกิดเป็นลวดลาย หรือ รูปภาพได้ เช่น

        ที่มา : อนุรัตน์ สายทอง, ประสิทธิ์ คะเลรัมย์, ประภาภรณ์ กล้าประเสริฐ, กัลยา เกษียรสินธุ์, อำนาจ สุนาพรม, อติชาติ เต็งวัฒนโชติ 2547 : 57

 

 เส้นโค้ง เมื่อนำเส้นโค้งมาประกอบกัน จะก่อให้เกิดเป็นลวดลาย หรือ รูปภาพได้ เช่น

        ที่มา : อนุรัตน์ สายทอง, ประสิทธิ์ คะเลรัมย์, ประภาภรณ์ กล้าประเสริฐ, กัลยา เกษียรสินธุ์, อำนาจ สุนาพรม, อติชาติ เต็งวัฒนโชติ 2547 : 57

 เส้นทแยง เมื่อนำเส้นทแยงมาประกอบกัน จะก่อให้เกิดเป็นลวดลาย หรือ รูปภาพได้ เช่น

ที่มา : อนุรัตน์ สายทอง, ประสิทธิ์ คะเลรัมย์, ประภาภรณ์ กล้าประเสริฐ, กัลยา เกษียรสินธุ์, อำนาจ สุนาพรม, อติชาติ เต็งวัฒนโชติ 2547 : 57
4BP0004
        กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้การออกแบบลวดลายนั้น บุคคลต้องมีความเข้าใจ มีประสบการณ์ การศึกษา และมีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการประกอบกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นลวดลายได้ โดยอาศัยความเข้าใจพื้นฐานเรื่องของเส้นมาประกอบกัน