แนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินหาทอง คือ  ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย  โดยการส่งเสริมกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การทำไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสาน  เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
       

                                                               2. การปลูกพืชผักสวนครัวลดค่าใช้จ่าย

                         

3. การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้เป็นปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย)  เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบำรุงดิน

4. การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา

5. การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้าน และไม้ใช้สอยในครัวเรือน

6. การปลูกพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย

7. การเลี้ยงปลาในร่องสวน ในนาข้าวและแหล่งน้ำ เพื่อเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม

8. การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และไก่ไข่ ประมาณ 10-15 ตัวต่อครัวเรือน  เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน โดยใช้เศษ
    อาหาร รำ และปลายข้าวจากผลผลิตการทำนา ข้าวโพดเลี้ยงสัตวจากการปลูกพืชไร่ เป็นต้น

 

9.การทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-  ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
-  ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีพ  "ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่             
ฟุ่งเฟ้อต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง"
-  ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต  "ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นสำคัญ"       
-  ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในการค้าขาย  ประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง  "ความสุขความเจริญอันแท้จริง หมายถึง ความสุข ความเจริญ ที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังจากผู้อื่น"
-  มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงินหาทอง
-  ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย
-  ภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทำกิน คือทุนทางสังคม
-  ตั้งสติที่มั่นคง ร่างกายที่แข็งแรงปัญญาที่เฉียบแหลม  นำความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อปรับวิถีชีวิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา   http://thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/phaithoon_s/poopeag/sec01p01.html
           http://www2.doae.go.th/www/work/web/arune/self%20eff%202.htm