ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในอาคารปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในอาคารปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
                ปัจจุบันอาคารศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทำการติดตั้งระบบการประหยัดพลังงานภายในอาคาร ดังนี้
 
                1. ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในอาคาร
                ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นการนำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานอีกวิธีหนึ่ง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคแก่มหาวิทยาลัย หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์จะเกิดขึ้นเมื่อมีแสงอาทิตย์มาตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอนและโฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าขึ้นภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะนำไฟฟ้าโฮลไปที่ขั้วบวก ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น
 
 การปฏิบัติ  
 
                                                 
 
                                      รูปแสดงการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
 
                                              
 
                                      รูปแสดงระบบควบคุมไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
          ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในอาคารศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ประกอบด้วย
                                1. 1 ระบบไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ คือ การนำเอาพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 65 โวลต์ มาผ่านเครื่องเก็บประจุ 24 โวลต์ ได้ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ จากนั้นนำไปผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 24 โวลต์ ได้กระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์ กำลังไฟฟ้าทั้งสิ้น 500 วัตต์ นำไปใช้กับหลอดแสงสว่าง (หลอดละ 18 วัตต์) รอบอาคารศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนั้นระบบนี้สามารถใช้กับหลอดแสงสว่างได้ ประมาณ 28 หลอด
 
                             
                            รูปแสดงการติดตั้งหลอดแสงสว่างรอบอาคารศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
                    1.2   ระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ คือ การนำเอาพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 65 โวลต์ มาผ่านเครื่องเก็บประจุ 12 โวลต์ ได้ไฟฟ้ากระแสตรง 12โวลต์ นำไปใช้ระบบไฟฟ้าจราจร ซึ่งติดตั้งตรงสี่แยกข้างศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม จำนวน 4 โคม
                                                
 
รูปแสดงการติดตั้งไฟฟ้าจราจรศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม