สรุป

8. สรุป
 ปัจจุบันได้มีการเรียกชื่อน้ำหมักชีวภาพที่แตกต่างกันออกไป  เช่น  น้ำหมักชีวภาพ  ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์  เป็นต้น   และผู้คิดค้นวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาขณะนี้ไม่ต่ำกว่า  100  สูตร  รวมทั้งสูตรของศทม.ที่คิดค้นโดยท่านอาจารย์นิกร  สุขปรุง ด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและราคาถูก โดยผู้สนใจสามารถทดลองทำ  และเรียนรู้นำไปใช้กับพืชผลของตนเอง  ก็จะได้พบความมหัศจรรย์ของเจ้าน้ำหมักชีวภาพตัวนี้  ว่าสามารถดลบันดาลให้พืชผลของตนเองเจริญเติบโตงอกงามขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในระยะเวลามิช้ามินาน  ศัตรูพืชที่เคยเข้ามารบกวนพืชผลต่าง  ๆ  หลังจากปลูกไม่ว่าจะเป็นโรคแมลงค่อย  ๆ  ลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับ  หลังจากที่ได้ใช้น้ำหมักชีวภาพนี้แล้ว  จึงแสดงให้เห็นว่าน้ำหมักชีวภาพมีความสำคัญ   และความจำเป็นต่อการทำเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังช่วยในการการจัดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูล  ลดความเน่าเสีย  กลิ่นเหม็น  ในระบบบำบัดน้ำเสีย  การกำจัดขยะอินทรีย์  และถูกดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน  ได้แก่  น้ำยาถูบ้าน  น้ำยาขัดส้วม  น้ำยาซักผ้า  น้ำยาล้างจาน  และน้ำยาล้างผักผลไม้