หน้าที่ของอินทรียวัตถุในดิน

3. หนาที่ของอินทรียวัตถุในดิน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ประการ ดังนี้
3.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของดิน โดยชวยทําใหดินโปรงพรุน อากาศในดินถายเทไดสะดวก น้ำไมขัง ลดการไหลบาของหนาดิน และชวยลดการสูญเสียหนาดิน รวมทั้งชวยทําใหจุลินทรียดินมีการเจริญเติบโตและมีกิจกรรมตอเนื่อง ทําใหรากพืชเจริญเติบโตไดดี ทําใหดินไมแนนทึบ และดินไมรอน 
 3. หนาที่ของอินทรียวัตถุในดิน
3.2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานธาตุอาหารและความเปนกรดดางของดิน โดยชวยเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกใหแกดิน อินทรียวัตถุ   ชวยเพิ่มความสามารถในการสรรหาและปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืช ชวยควบคุมหรือลดการละลายไดของแรธาตุบางชนิดในดิน  เชน อะลูมิเนียม (Al) และเหล็ก (Fe)โดยเฉพาะในดินที่เปนกรดจัด ชวยเพิ่มความเปน ประโยชนไดของธาตุอาหารพืชที่สําคัญ เชน ฟอสฟอรัส (P) และโมลิบดีนั่ม (Mo) หรือชวยลดการถูกตรึงยึดติดไวของดินกับธาตุอาหารพืชบางตัว     ทําใหพืชนําธาตุอาหารไปใชไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อดินมีสภาพเปนกรดจัด อินทรียวัตถุชวยเปลี่ยนแปลงทําใหธาตุอาหารพืชอยูในสภาพที่พืช สามารถนําไปใชประโยชนได
3.3 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ (การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในดิน) โดยอินทรียวัตถุชวยกระตุนการทํางานหรือกิจกรรมของจุลินทรียดินหรือสัตวเล็กๆในดิน ชวงระหวางขบวนการยอยสลายของวัสดุอินทรีย ทําใหการปลดปลอยธาตุอาหารพืชในดินดีขึ้น เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดจากการกระทําของจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตในดินดีขึ้น   รวมทั้งชวยทําใหสภาพทางกายภาพและทางเคมีของดินดีขึ้นดวย
คุณสมบัติของอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นในดินทั้ง 3 ประการนี้ จะเกิดขึ้นอยางผสมกลมกลืนและตอเนื่องกันตลอดเวลา อยางไรก็ตามอัตราเรงของการสลายตัวของวัสดุอินทรีย หรือประโยชนที่จะไดจากอินทรียวัตถุในดินจะขึ้นกับชนิดและปริมาณของวัสดุอินทรียและสิ่งแวดลอม เชน น้ำ จุลินทรียดิน และอุณหภูมิของดินตาง ๆ  เปนตน