ล้อและเพลา

ล้อและเพลา

เครื่องกลประกอบด้วยล้อและเพลา เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องกลชนิดต่างๆ เพราะการทำงานโดยเครื่องกลส่วนมากจะหมุนเป็นส่วนใหญ่ การนำกำลังมาใช้งานก็ต้องใช้ระบบล้อและเพลา ดังแสดงในรูปที่ 1

 

                                

            รูปที่ 1 ตัวอย่างของเครื่องกลประเภทล้อและเพลา
จากรูปที่ 1 ถ้าออกแรง F 1 ให้กับเครื่องกลที่มีการกระจัด S1 เครื่องกลทำให้แรง F 2 มีการกระจัด F 2
         ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน  จากกฎอนุรักษ์พลังงานจะได้ว่า
                         งานที่ให้กับล้อ = งานที่ได้จากล้อ
                                           F1S1 = F2S2
          พิจารณาเพลามีขนาดรัศมี R หมุนด้วยความเร็ว N รอบต่อวินาที (rpm) แรงกระทำให้เพลาหมุน F ดังแสดงในรูปที่ 2

 

     

 

       รูปที่ 2 แรงที่กระทำให้เพลาหมุน
จากรูปจะได้ว่า
              เพลาหมุนไป 1 รอบ แรง F จะเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทาง    เพราะฉะนั้นเพลาที่หมุน 1 รอบ จะได้งาน   หน่วยงาน
      เมื่อหมุนเพลา N รอบใช้เวลา  วินาที  จะได้ 

          

                       

         เมื่อ P คือ กำลังงาน หน่วยงาน/หน่วยเวลา
ที่มา  คณะวิชาการอาชีวศึกษา. ความแข็งแรงของวัสดุ. 2541.