พลังงานศักย์โน้มถ่วง

พลังงานศักย์โน้มถ่วง(Gravitational potential energy)

             พลังงานศักย์โน้มถ่วง   หมายถึง  พลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเมื่อวัตถุมีระดับความสูงเทียบกับตำแหน่งอ้างอิง
  

 

 

                                รูปที่ 1 พลังงานศักย์โน้มถ่วง

 

                                 จากรูปจะได้ว่า
 

 

 

             ที่มา  นิกร  สุขปรุง. ฟิสิกส์ 1. 2539. หน้า 221