การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบำรุงดิน

ที่มาของภาพ http://www.kmitl.ac.th/soilkmitl/project/pro20.html

วิธีการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
(พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์ และ วุฒิชัย ไชยศิริ.อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อนันต์ วิสัยเกษม)
ในการศึกษาเปรียบเทียบ วิธีการทำปุ๋ยหมัก จากผักตบชวา ได้ดำเนินการทดลองตั้งแต่ วันที่ 7 สิงหาคม 2536 ถึง 19 ตุลาคม 2536 ณ.บริเวณแปลงทดลอง เกษตรกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วางแผนการ ทดลอง แบบ Randomize Complete Block (RCB) การทดลองนี้ ทั้งหมด 12 Treatment โดยศึกษาเปรียบเทียบ วิธีการทำปุ๋ย หมัก โดยใช้สารเร่งปุ๋ยหมัก ชนิดต่างๆกัน คือ พด. , KMITL และ F-60 ใช้ยากำจัดศตรูพืช คือ Spark และ Paraquatและเปรียบ เทียบ กับการทำปุ๋ยหมัก โดยใช้ผักตบชวาเพียงอย่างเดียว หลังดำเนินการกองปุ๋ยหมักแล้ว ต้องมีการดูแล รักษากองปุ๋ย เช่น การรักษาความชื้น ในกองปุ๋ย ให้อยู่ในระดับ 50-60% ,การกลับ กองปุ๋ยทุกๆ 10 วัน เพื่อให้อากาศถ่ายเท และลดความร้อนในกองปุ๋ย การบันทึกผล จะบันทึกถึง ความสูงของกองปุ๋ย ,อุณหภูมิในและนอกกองปุ๋ย และเก็บตัวอย่างจากกองปุ๋ยทุก 10 วัน นำวิเคราะห์ หาค่าอัตราส่วน ระหว่างคาร์บอน และไนโตรเจนในห้องปฏิบัติการ
        จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ปุ๋ยหมักที่ใส่สารเร่ง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ กับปุ๋ยที่ไม่ได้ใส่สารเร่ง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สำหรับปุ๋ยหมัก ที่ใส่สารเร่ง พด. มีค่า C/N ratio ต่ำที่สุด คือ 24.795 รองลงมา คือ F-60 มีค่า C/N ratio 24.825 เชื้อผสม(mixed) มีค่า C/N ratio 25.515 และ KMITL 26.3025 ส่วนตำรับที่ใช้ PARAQUAT ไม่มีความแตกต่างกัน ทางสถิติ กับตำรับที่ใช้สารเร่ง โดย PARAQUAT มีค่า C/N ratio 27.4525 , ผักตบชวาหั่น + มูลสัตว์ + Urea มีค่า C/N ratio 30.1175 , PARAQUAT + เชื้อ KMITL มีค่า C/N ratio 31.105 , ผักตบชวา + มูลสัตว์ มีค่า C/N ratio 33.5475 , SPARK + เชื้อ KMITL มีค่า C/N ratio 33.6425 ,ผักตบชวา + มูลสัตว์ + Urea มีค่า C/N ratio 35.285 ,ผักตบชวาเพียงอย่างเดียว มีค่า C/N ratio 37.6025 และ SPARK มีค่า C/N ratio 39.9025 และเมื่อเปรียบเทียบ กับตำรับที่ใช้ผักตบชวาเพียงอย่างเดียวกับตำรับอื่นๆ พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95% และพบว่าการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยวิธีการใช้สารเร่ง ใช้เวลาในการเป็นปุ๋ยหมัก ที่สมบูรณ์ เมื่อปุ๋ยหมัก มีอายุ30-40วัน

ที่มาของข้อมูล http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17...