สรุปเศรษฐกิจพอเพียงในศทม.

                        เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

            เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517และ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศไทยจากกษัตริย์นักพัฒนาเพื่อให้คนไทยดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆจากอุดมการณ์นี้ได้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของประเทศและถูกขานรับจากสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก็เช่นกันได้รับพระราชดำรัสข้อนี้มา ทำการคิดค้นและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง ทำให้อยู่ได้ ไม่ต้องเดือดร้อน มีสิ่งจำเป็นที่ทำได้โดยตัวเองไม่ต้องแข่งขันกับใคร และมีเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีอันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดที่เริ่มจากตนเองและความร่วมมือ วิธีการเช่นนี้จะดึงศักยภาพของ ประชากรออกมาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวทางศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ อาทิเช่น ผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอพียง การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ ผักพื้นบ้าน บ่อเลี้ยงปลาวิทยาศาสตร์ชุมชน เป็นต้นเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆเหล่านี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่ในศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมหวังที่จะให้ชาวบ้านหรือหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีนั้นไปใช้ ในหน่วยงานหรือเขตพื้นที่ของตน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งกับธุรกิจ  ครอบครัว  และชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับความเข้าใจผิดที่ว่าหากยึดเศรษฐกิจพอเพียง
จะทำให้ตนเองรวย หรือทำธุรกิจที่เน้นกำไรถือว่าไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ ตรงจุดนี้สามารถทำได้หากรู้เท่าทัน ประมาณตน   และเชื่อว่า ถ้ามีความร่วมมืออย่างดีของคนไทยเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถฝังรากในสังคมไทยได้  และจะนำไปสูการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมั่นคง  เครื่องมือสำคัญของความพอประมาณและความมีเหตุมีผล  ก็คือ  การวางแผนและวิเคราะห์โครงการตามกรอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง